Forretningsorden for Kajakafdelingen

Kajakafdelingen er en af tre afdelinger i Jægerspris sejlklub jf. § 3 i vedtægterne. Kajakafdelingen udpeger uden for sejlklubbens generalforsamling en repræsentant til sejlklubbens bestyrelse jf. § 11 i vedtægterne. Repræsentanten kan ikke konstitueres som hverken næstformand eller sekretær. Vedtægterne fastlægger ikke yderligere om kajakafdelingens organisation eller styring.

Denne forretningsorden fastlægger rammerne for kajakafdelingens ledelse. Forretningsordenen er vedtaget på et stormøde i kajakafdelingen og godkendt af sejlklubbens bestyrelse.


1) Stormøder i kajakafdelingen

Der afholdes mindst 4 stormøder om året for alle kajakafdelingens medlemmer, hvoraf det ene møde (årsmødet) skal ligge inden for 4 uger efter generalforsamlingen i sejlklubben (normalt i november måned). Herudover afholdes der som udgangspunkt møder i marts, juni og september.

 • På årsmødet i november udpeges et kajakudvalg, jf. pkt. 2, og øvrige udvalg kan oprettes eller eksisterende udvalg kan suppleres. 
 • Stormødet i marts anvendes til at aftale de overordnede retningslinier for kajakafdelingens aktiviteter, hvor udvalg, herunder turudvalg, fremlægger ideer. Aktivitetskalender fastlægges.

Stormøder indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag skal gøres bekendt for medlemmerne senest 3 dage før mødet. Referat fra møderne sendes til mødedeltagerne umiddelbart efter mødet med henblik på kommentarer og rettelser. Efter 8 dage anses referatet for godkendt og lægges på hjemmesiden. Ved væsentlige ændringer i det først udsendte referat gentages proceduren.


2) Kajakudvalg

På årsmødet i november udpeges et kajakudvalg bestående af mindst 3 medlemmer. Udvalget konstituerer sig selv med formand for kajakafdelingen og en repræsentant til sejlklubbens bestyrelse.

Kajakudvalget har til opgave at

 • Foreslå de overordnede planer og retningslinier for kajakafdelingens virke til vedtagelse på stormøderne, herunder motivere og engagere medlemmerne til at tage aktivt del i afdelingens aktiviteter og opgaver.
 • Udarbejde aktivitetskalender (årsplan) for afdelingen, herunder stormøder
 • Medvirke til etablering af udvalg eller finde ansvarlige til at varetage følgende områder
  • Ture
  • Vedligeholdelse af materiel
  • Kontaktperson og intro-ansvarlig for nye medlemmer 
  • Kontaktperson til Kano- og Kajakforbundet
  • Indlæg til hjemmesiden
  • Etablering og administration af logbog
  • Andre opgaver efter behov
    
 • Sikre instruktørressourcer og træffe aftaler om EPP2 forløb
 • Ajourføre afdelingens regelsæt

Kajakudvalget varetager ledelsen og den løbende drift af kajakafdelingen og kan – inden for rammerne af de beslutninger, der er taget på stormøder – foretage de nødvendige dispositioner til at sikre god ledelse af afdelingen. Kajakudvalget har også mandat til at sikre afdelingens regler overholdt, herunder at sanktionere overtrædelser med påbud eller forbud. Eksklusion kan dog kun ske i henhold til § 6 i vedtægterne.

Kajakudvalget disponerer over eventuelle rammebeløb, der af bestyrelsen er afsat til kajakafdelingens aktiviteter. På det førstkommende stormøde efter det konstituerende møde (normalt i marts måned) fremlægges der forslag til budget for de midler, der er afsat til kajakafdelingen jf. budget besluttet på sejlklubbens generalforsamling.